GIÁO XỨ ĐỨC MẸ LA VANG
TỔNG GIÁO PHẬN GALVESTON-HOUSTON

12320 OLD FOLTIN RD.
HOUSTON, TEXAS 77086
Phone: (281) 999-1672

CHA XỨ:
J.B. Nguyễn Đức Vượng, O.P.
Phone: 713 – 280 – 6856

CHA PHÓ:
Thomas Aquinas Trần Thiên Ân, O.P
Phone: 832 – 692 – 4761

PHÓ TẾ:
Thầy Michael Nguyễn Kim Khánh
Phone: 713 -319 -8606

THƯ KÝ:
Sr. Rosa Phạm Thị Mỹ Hương, O.P.

GIỜ LÀM VIỆC:
Thứ Hai-Thứ Sáu:
9:00 am-12:00 pm
1:00 pm-4:30 pm