Thông Tin & Liên Lạc

GIÁO XỨ ĐỨC MẸ LA VANG TỔNG GIÁO PHẬN GALVESTON-HOUSTON 12320 OLD FOLTIN RD. HOUSTON, TEXAS 77086 Phone: (281) 999-1672 I. ĐIỀU HÀNH TỔNG QUÁT: Ông chủ tịch HĐMV Nguyễn Tài (281) 932-4655. II. BẢO TRỢ CHO ĐẠI HỘI VÀ XIN KHẤN TRONG ĐẠI HỘI THÁNH MẪU. Xin liên lạc: 1. Bà Trần Thị Đỗ […]