Khai Mạc Đại Hội Thánh Mẫu La Vang 2013 tại Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang – Houston – Texas