Thánh Lễ Phục Sinh – Giáo Xứ La Vang – Houston – Texas

Thánh Lễ Phục Sinh 2015 tại Giáo Xứ La Vang, Houston-Texas

http://www.lavanghouston.org